Linh Linh

hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm sau: nung nóng cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. hoà tan chất rắn A trong H2SO4 đặc nóng (vừa đủ) được dung dịch B và khí D có mùi xốc. cho natri kim loại vào dung dịch B thu được khí G và kết tủa M ;cho khí D tác dụng với dung dịch KOH thu được dung dịch E, E vừa tác dụng với dd BaCl2 vừa tác dụng với dd NaOH


Các câu hỏi tương tự
The Moon
Xem chi tiết
riku
Xem chi tiết
riku
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Khôi
Xem chi tiết
Dương Băng
Xem chi tiết
tram thai thinh
Xem chi tiết
Muối Hóa Học
Xem chi tiết
Trần Khánh Mi
Xem chi tiết
Trần Văn Si
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)