Di truyền học cấp độ tế bào

Pham Thi Linh
25 tháng 9 2017 lúc 14:55

Em tham khảo nha!

+ Người bị bệnh đao có 3 NST số 21 bộ NST là 2n + 1 = 47: thể 3 nhiễm

+ Người bệnh claiphento cặp NST giới tính số 23 là XXY, bộ NST là 2n + 1= 47: thể ba nhiễm

+ Người bị bệnh tocno cặp NST giới tính số 23 là OX, bộ NST là 2n - 1 = 46: thể 1 nhiễm

+ Người bị bệnh siêu nữ cặp NST giới tính số 23 là XXX bộ NST là 2n + 1 = 46: thể ba nhiễm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Trang
Xem chi tiết
Linh La Liếm
Xem chi tiết
Đặng Thu Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh My
Xem chi tiết
Thanh Hằng
Xem chi tiết
Tuyết Mai
Xem chi tiết
Triệu Nguyễn
Xem chi tiết
Long Lê
Xem chi tiết