Di truyền học cấp độ tế bào

Nguyễn Khánh My

Cho gen 1 có 3 alen nằm trên NST thường số 1. Gen 2 và gen 3 mỗi gen có 2 alen cùng nằm trên NST thường số 2 . Gen 4 có 4 alen nằm trên vùng tương đông của X,Y
Cho các khẳng định sau . Số khẳng định đúng là :
1. có 1560 kiểu gen được tạo từ 4 gen trên
2.Ở giới dị dao có số KG là 960
3. giới đồng giao có số kiểu gen đồng hợp là 45
4. số KG dị hợp về cả 4 cặp gen ở giới đồng giao là 36
A.4 B.3 C.1 D.2


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Long Lê
Xem chi tiết
Trương Minh Huyền
Xem chi tiết
Long Lê
Xem chi tiết
Bảo Duy Cute
Xem chi tiết
Trương Thị Hồng Diệp
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Mai Thanh
Xem chi tiết
Phan Minh Thi
Xem chi tiết
Vương Trùng Dương
Xem chi tiết