Di truyền học cấp độ tế bào

Linh La Liếm

Ở 1 loài thực vật biết A: thân cao; a: thân thấp. Cho cây cao thuần chủng lai với cây thấp thuần chủng đuọc F1 có kiểu gen 2AAa hãy biện luận tìm sơ đồ lai thỏa mãn?

Nhã Yến
21 tháng 9 2017 lúc 21:09

-F1 thu được kiểu gen 2AAa -> do cặp gen AA không phân li trong quá trình giảm phân.

-Sơ đồ lai:

P: AA × aa

Gp: AA a

F1: AAa

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Tam giác
Xem chi tiết
Đăng Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Văn Hiếu
Xem chi tiết
Mạc Nhược Ca
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Vân Ciu Ciu
Xem chi tiết
Huy Dương
Xem chi tiết
Trương Minh Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết