Di truyền học cấp độ tế bào

Tuyết Mai

4 tế bào A, B, C, D cùng loài đều trải qua nguyên phân. Sau nguyên phân, tế bào A đã sinh ra số tế bào con bằng số NST đơn trong bộ lưỡng bội của loài. Tế bào B sinh ra số tế bào con gấp 8 lần số NST đơn có trong một tế bào; Tế bào C và D đều nguyên phân sinh ra số tế bào con chứa 64 NST. Tổng số NST trong các tế bào được sinh ra từ cả 4 tế bào trên là 448.

a) Xác định bộ lưỡng bội của loài

b) Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào

c) Có bao nhiêu thoi vô sắc xuất hiện qua quá trình nguyên phân của cả 4 tế bào trên?

Anh Lan Nguyễn
17 tháng 9 2018 lúc 17:27

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huy Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Mạc Nhược Ca
Xem chi tiết
Bùi Mạnh Dũng
Xem chi tiết