Di truyền học cấp độ tế bào

Thanh Hằng

Giả sử quan sát tiêu bản một tế bào thấy có 5 nst kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Tế bào đang ở kì nào của quá trình phân bào ? 2n của loài bằng bao nhiêu?


Các câu hỏi tương tự
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Huy Dương
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Bùi Mạnh Dũng
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết