Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 1
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

ĐA SoÁi TỶ

Đang theo dõi (4)