Di truyền học cấp độ tế bào

Triệu Nguyễn

mọi người chọn hộ mình đáp án với , lâu quên mất phần này rồi

trong quá trình sinh tổng hợp protein , ở giai đoạn hoạt hóa aa , ATP có vai trò cung cấp năng lượng

A.để cắt bỏ aa mở đầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit

B.để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ 3 trên mARN

C.để aa được hoạt hóa và găn với tARn

D.để các riboxom dịch chuyển trên mARN

Trần Thị Bích Trâm
5 tháng 5 2018 lúc 20:43

C. Để aa được hoạt hóa và gắn với tARN.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vương Trùng Dương
Xem chi tiết
Huy Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Hồng Duyên
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Thai Toan
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Mạc Nhược Ca
Xem chi tiết