Minh Nhật Phan

đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí metan a)viết phương trình hoá học b) tính khối lượng của sản phẩm cháy c) tính thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí d) dẫn toàn bộ khí cacbon đioxit ở trên vào dung dịch nước vôi trong dư tính khối lượng muối tạo thành


Các câu hỏi tương tự
Huyền Trần
Xem chi tiết
trịnh thị hiên
Xem chi tiết
Lê Phúc
Xem chi tiết
Huyền Trần
Xem chi tiết
Ngân
Xem chi tiết
Huyền Trần
Xem chi tiết
Bede
Xem chi tiết
Trịnh Quang Quân 9c
Xem chi tiết
T. Hùng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)