Kudo Shinichi

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

 You can be connected to the Internet directly through your own Computer or you can hook up to ___ access system which allow you to use some of the Internet's services.

Minh Phương
19 tháng 11 lúc 20:50

a network

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:23

 You can be connected to the Internet directly through your own Computer or you can hook up to _an__ access system which allow you to use some of the Internet's services.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Hoàng Hà
Xem chi tiết
huong vu
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)