Pham Trong Bach

Điền dấu "X" vào ô thích hợp:

Câu Đúng Sai
a) Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.    
b) Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.    
c) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.    
d) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1, 3, 5, 7, 9.
Cao Minh Tâm
15 tháng 2 2017 lúc 17:58

a) Đúng. 2 và 3 là hai số tự nhiên liên tiếp và đều là số nguyên tố.

b) Đúng. 3; 5; 7 là ba số lẻ liên tiếp và đều là số nguyên tố.

c) Sai vì có số 2 là số nguyên tố chẵn.

d) Sai vì 2 là số nguyên tố và không tận cùng bằng các chữ số trên.

Vậy ta có bảng sau:

Câu Đúng Sai
a) X  
b) X  
c)   X
d)   X
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Thị Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nhật Quỳnh
Xem chi tiết
Vũ lệ Quyên
Xem chi tiết
Đặng Thị Ngọc Thủy
Xem chi tiết
Ana Dễ Thương
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Hạnh Nguyễn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết