blabla:)123

Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp M = {2; 4; 6; 8; 9}. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn? Biển cố nào là biến cố không thể và biến cố nào là biển cố ngẫu nhiên?

A: “Số được chọn là số nguyên tố"

B: “Số được chọn là số chính phương

C: “Số được chọn là ước của 72";;

D. “Số được chọn là chia hết cho 3".

Phan Văn Toàn
5 tháng 5 lúc 16:45

A là BC ngẫu nhiên

B là biến cố ngẫu nhiên

C là biến cố ngẫu nhiên

D là BC ngẫu nhiên

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần An
Xem chi tiết
nguyễn Vương Gia BẢO
Xem chi tiết
Nguyễn Như Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Như Anh
Xem chi tiết
Doraemon N.W
Xem chi tiết
thế tùng phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đăng
Xem chi tiết
H UT
Xem chi tiết
Hoàng Anh Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Lam
Xem chi tiết