Nhi Võ

cho đường tròn (C1) tâm O với bán kính OA1=1. (C2) là đường tròn tâm O và bán kính OA2 với A2 là trung điểm OA1;(C3) là đường tròn tâm O và bán kính OA3 với A3 là trung điểm OA2...(Cn), n>=2 là đường tròn tâm O và bán kính OAn với An là trung điểm OAn-1... Tính tổng chu vi tất cả đường tròn


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Bùi Yến Nhi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Duy Anh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Huyền trân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết