ng~ minh

 

Cho  cân tại A. Kẻ . Gọi O là giao điểm của BD và CE.

       a) Chứng minh

       b) Chứng minh  cân

       c) Chứng minh ED // BC

       d) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh

Hòa Đỗ
9 tháng 3 2022 lúc 19:10

a: Xét ΔADB vuông tại D và ΔAEC vuông tại E có

AB=AC

ˆBADBAD^ chung

Do đó: ΔADB=ΔAEC

b: Ta có: ΔADB=ΔAEC

nên BD=CE

Xét ΔEBC vuông tạiE và ΔDCB vuông tại D có

BC chung

CE=BD

Do đó:ΔEBC=ΔDCB

Suy ra: ˆOCB=ˆOBCOCB^=OBC^

hay ΔOBC cân tại O

c: Xét ΔABC có AE/AB=AD/AC

nên ED//BC

d: Ta có: ΔEBC vuông tại E

mà EM là đường trung tuyến

nên BC=2EM

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
CHICKEN RB
Xem chi tiết
Hoàng Thị Hoài
Xem chi tiết
Hoàng Hoàng
Xem chi tiết
Hoàng Thị Hoài
Xem chi tiết
Tạ Thị Thùy Trang
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
.....
Xem chi tiết
Sett
Xem chi tiết