Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Đào Danh Bắc
Cho biểu thức A=(1/3 + 3/x^2-3x):(x^2/27-3x^2+1/x+3) a) rút gọn A Tìm điều kiện xác định của A ( làm từng bước ) b) tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV Hôm qua lúc 22:16

a)

ĐKXĐ: \(x\notin\left\{0;3;-3\right\}\)

Ta có: \(A=\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{x^2-3x}\right):\left(\dfrac{x^2}{27-3x^2}+\dfrac{1}{x+3}\right)\)

\(=\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{x\left(x-3\right)}\right):\left(\dfrac{-x^2}{3\left(x-3\right)\left(x+3\right)}+\dfrac{1}{x+3}\right)\)

\(=\left(\dfrac{x\left(x-3\right)}{3x\left(x-3\right)}+\dfrac{9}{3x\left(x-3\right)}\right):\left(\dfrac{-x^2}{3\left(x-3\right)\left(x+3\right)}+\dfrac{3\left(x-3\right)}{3\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\right)\)

\(=\dfrac{x^2-3x+9}{3x\left(x-3\right)}:\dfrac{-x^2+3x-9}{3\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\)

\(=\dfrac{x^2-3x+9}{3x\left(x-3\right)}\cdot\dfrac{3\left(x-3\right)\left(x+3\right)}{-\left(x^2-3x+9\right)}\)

\(=\dfrac{-x-3}{x}\)

b) Để A nguyên thì \(-x-3⋮x\)

mà \(-x⋮x\)

nên \(-3⋮x\)

\(\Leftrightarrow x\inƯ\left(-3\right)\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{1;-1;3;-3\right\}\)

Kết hợp ĐKXĐ, ta được: \(x\in\left\{1;-1\right\}\)

Vậy: Để A nguyên thì \(x\in\left\{1;-1\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...