Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Xuân Duy Cao

cho a > b, ab = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = a^2+b^2/ a - b

giúp em vs ạ

 

Nguyễn Văn A
15 tháng 3 lúc 22:34

\(P=\dfrac{a^2+b^2}{a-b}=\dfrac{\left(a-b\right)^2+2ab}{a-b}=\dfrac{\left(a-b\right)^2+2}{a-b}=\left(a-b\right)+\dfrac{2}{a-b}\)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có:

\(\left(a-b\right)+\dfrac{2}{a-b}\ge2\sqrt{\left(a-b\right).\dfrac{2}{a-b}}=2\sqrt{2}\) hay \(P\ge2\sqrt{2}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\left\{{}\begin{matrix}a>b\\a-b=\dfrac{2}{a-b}\\ab=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a-b=\sqrt{2}\\ab=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=b+\sqrt{2}\\\left(b+\sqrt{2}\right)b=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{\pm6+\sqrt{2}}{2}\\b=\dfrac{\pm\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}\end{matrix}\right.\)Vậy \(MinP=2\sqrt{2}\), đạt tại \(\left(a;b\right)=\left(\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2};\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}\right),\left(\dfrac{-\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2};\dfrac{-\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Trang Đinh
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Quân
Xem chi tiết
Triết Phan
Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Lê Châu
Xem chi tiết
Hồng Duyên
Xem chi tiết
Lê Kiều Trinh
Xem chi tiết
Lê Kiều Trinh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)