Ẩn danh

Chia m gam hỗn hợp A gồm Mg, Zn thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 7,437 lít khí.

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 2,479 lít khí và có a gam chất rắn ko tan.

a) Tính giá trị của m, a? Biết các khí đều đo ở đkc.

b) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

neopentane
4 tháng 4 lúc 19:36

$\rm a)$

Phần 1:

$\rm n_{H_2}=\dfrac{7,437}{24,79}=0,3\ (mol)$

Gọi a, b lần lượt là số mol của Mg và Zn.

Phản ứng xảy ra:

$\rm Mg+2HCl\to MgCl_2+H_2\\Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2$

Theo phản ứng:

$\rm (1)\ a+b=0,3\ (mol)$

Phần 2:

$\rm n_{H_2}=\dfrac{2,479}{24,79}=0,1\ (mol)$

Phản ứng xảy ra:

$\rm Zn + 2NaOH + 2H_2O\to Na_2[Zn(OH)_4] + H_2$

Theo phản ứng:

$\rm (2)\ b=0,1\ (mol)$

Giải $(1),(2)$ được: $\begin{cases}\rm a=0,2\ (mol)\\\rm b=0,1\ (mol)\end{cases}$

$\rm m=0,2×24+0,1×65=11,3\ (g)\\a=0,2×24=4,8\ (g)$

$\rm b)\\\%m_{Mg}=\dfrac{4,8}{11,3}×100\%=42,48\%\\\%m_{Zn}=100-42,48=57,52\%$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thành Nam Nguyễn
Xem chi tiết
Skem
Xem chi tiết
Tuấn Nguyễn
Xem chi tiết
Ronalđo
Xem chi tiết
Nam Nguyễn
Xem chi tiết
8C Quyền
Xem chi tiết
Ngọc Hà
Xem chi tiết
Lê Khánh Phú
Xem chi tiết
DatPham
Xem chi tiết
meomeo
Xem chi tiết