Nguyên Thảo

chia động từ trong ngoặc 1. Ba has a new fishing rod, so he (go)............. fishing. 2. Lan has a movie ticket,so she (see)...........a movie. 3.you must (tidy).............your bedroom

Lê Ngọc Kiều Hân
4 tháng 11 lúc 22:01

will go

will see

tidy

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Mai Enk
Xem chi tiết
ume ntt
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Anh
Xem chi tiết
Oriana
Xem chi tiết
Nguyễn Trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)