Trần Văn Yên

Câu 5: Có bao nhiêu phát biểu đúng về hiện tượng pôlixôm?

   (1) Nhiều ribôxôm cùng trượt trên 1 phân tử mARN.

   (2) Có khả năng tổng hợp được nhiều loại pôlipeptit khác nhau.

   (3) Tăng hiệu xuất dịch mã cho một phân tử mARN.

   (4) Hiện tượng mỗi ribôxôm có thể trượt trên nhiều phân tử mARN khác nhau.

A. 1.                              B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

scotty
6 tháng 12 2023 lúc 19:44

Chọn B.2

Giải thích :

1. Đúng

2. Sai. Vì nhiều ribosome trượt trên 1 mARN chỉ tạo ra 1 loại chuỗi polipeptide

3. Đúng

4. Sai. Vì polixom là hiện tượng nhiều ribosome cùng trượt trên 1 ptu mARN

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết