NNL7

Câu 4: Một lực có độ lớn F không đổi tác dụng vào một vật làm vật dịch chuyển khoảng d. biết góc giữa vecto lực và vecto độ dịch chuyển là θ. Công của lực trên được tính theo công thức là 

A. A = F.d + Cosθ

B. A = F.d.Cosθ

C. A = F + d.Cosθ

D. A = F2 d Cosθ

Minh Phương
10 tháng 5 lúc 21:05

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Ngôn Hạ
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết