NNL7

Câu 24: đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo khối lượng riêng

A. gm-3

B. kgm-3

C. kg/m

D. g.cm-3

Câu 25: khẳng định nào sau đây sai ?

A. áp suất chất lỏng tị lệ thuận với độ sau

B. xuống càng sâu thì áp suất càng lớn

C. áp suất luôn tỉ lệ nghịch với diện tích tiếp xúc

D. áp lực càng lớn thì áp xuất càng lớn

Minh Phương
10 tháng 5 lúc 20:28

24. C

25. D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết