trang đỗ

Câu 2. Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm:

- Tôi ăn hai bát cơm.(….............................................................................. ).

- Người làm công ăn lương cuộc sống ổn định. (…                          )

- Tôi trông thấy một bác nông dân ang cày ruộng.(                            )

- Ngoài giờ học, Nam còn giúp mẹ trông em.(…                          )

- Sinh hoạt của cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộ ng. (                          )


Các câu hỏi tương tự
trang đỗ
Xem chi tiết
Tom Phan
Xem chi tiết
Ai thích tui
Xem chi tiết
sữa cute
Xem chi tiết
Phan Thị Ánh Tuyết
Xem chi tiết
nguyenthao1234
Xem chi tiết
Nguyen Thanh
Xem chi tiết
Lom Vũ
Xem chi tiết
gheghdwhkwhwqhdhw,
Xem chi tiết