NNL7

Câu 19: 1 vật chuyển động tròn trong thời gian Δt thì bán kính quay được 1 góc Δα. Tốc độ góc của vật là

A. ω = Δα / Δt

B. ω = Δt / Δα

C. ω = Δα + Δt / Δα

D. ω = Δα - Δt / Δα 

Minh Phương
10 tháng 5 lúc 20:59

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết