Ẩn danh

Câu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): a. Glucozơ --->Rượu Etylic --->Axit axetic ----> Etyl axetat ---> Axit axetic --->Canxi axetat b. CaC2 ------> CH≡CH ------> C2H4 ------> C2H5OH -------> CH3COOH -------> CH3COOC2H5 c. CO ----¹->CO2 ------²--->NaHCO3 ---⁴--->Na2CO3-------> NaCl ----->NaOH

Minh Phương
10 tháng 5 lúc 20:07

\(1.\)

\(a.\)

\(1.C_6H_{12}O_{16}\underrightarrow{men}2C_2H_5OH+2CO_2\)

\(2.C_2H_5OH+2O_2\rightarrow2CH_3COOH+2H_2O\)

3. 2CH3COOH + 2C2H5OH \(\xrightarrow[t^0]{H_2SO_4}\) 2CH3COOC2H5 + 2H2O

\(4.2CH_3COOC_2H_5+2H_2O\underrightarrow{CaOH}2CH_3COOH+\left(CH_3COO\right)Ca\)

\(b.\)

\(1.CaC_2+2H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2+C_2H_2\)

\(2.C_2H_5+H_2\rightarrow C_2H_4\)

\(3.C_2H_4+H_2O\rightarrow C_2H_5OH\)

\(4.C_2H_5OH+O_2\rightarrow CH_3COOH+H_2O\)

\(5.C_2H_5OH+CH_3COOH\underrightarrow{H_2SO_4}CH_3COOC_2H_5\)

\(c.\)

\(1.2CO+O_2\underrightarrow{t^0}2CO_2\)

\(2.CO_2+NaOH\rightarrow NaHCO_3\)

\(3.2NaHCO_3\rightarrow Na_2CO_3+H_2O+CO_2\)

\(4.Na_2CO_3+HCl\rightarrow NaHCl+CO_2+H_2O\)

\(5.2NaCl+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2NaOH+BaCl_2\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Sin Ayun
Xem chi tiết
Việt Hoàng
Xem chi tiết
My Tranthibich
Xem chi tiết
Loan Sợ Cún
Xem chi tiết
Kimtuyen Truong
Xem chi tiết
TRƯƠNG THỊ VY
Xem chi tiết
xin vĩnh biệt lớp 9
Xem chi tiết
Cuc Ha Kim
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
lê hồng thanh hường
Xem chi tiết