Dương Thùy

Câu 1 : tìm từ đọc khác 1) draw. Place. hate. Date từ gạch dưới chữ là a 2 ) speak. Ear. Near. Bear từ gạch dưới chữ là ra 3) age. Headache. matter. Make. Từ gạch ngang dưới chữ là a lưu ý từ headache từ a đứng sau là gạch dưới chữ 4 ). Visit was. Music sat Từ gạch ngang dưới chữ là s 5) cook. Floor. Foot soon Từ gạch ngang dưới chữ là oo Các bạn giúp mình với mình cảm ơn

Đào Ngọc Thanh
19 tháng 11 lúc 15:19

1,draw

2,Speak

3,Matter

4,sat

5,Floor

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:42

1 draw

2 speak

3 matter

4 sat

5 floor

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Vũ Minh Hiếu
Xem chi tiết
Blinkst
Xem chi tiết
08 Hương Giang 6/5
Xem chi tiết
Vũ Bảo Châu
Xem chi tiết
Lê Minh Thuận
Xem chi tiết
Đặng Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Kiriya Aoi
Xem chi tiết
ỵyjfdfj
Xem chi tiết
Trần Quốc Thái
Xem chi tiết