Hoàng Đức Long

Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc song song?

A.  1 R t d = 1 R 1 + 1 R 2

B.  R t d = R 1 R 2 R 1 − R 2

C.  R t d = R 1 + R 2

D.  R t d = R 1 − R 2

Vũ Thành Nam
31 tháng 10 2017 lúc 14:11

Ta có:

Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch song song bằng tổng các nghịch đảo điện trở các đoạn mạch rẽ:  1 R t d = 1 R 1 + 1 R 2

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
LÊ KHÁNH NGUYÊN
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Thị Ngoan Nguyễn
Xem chi tiết
Hồ Minh Khang
Xem chi tiết
tamanh nguyen
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Thúy Vy
Xem chi tiết
trang thủy
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Can You Find Me?
Xem chi tiết
Huỳnh đạt
Xem chi tiết