Phép nhân và phép chia các đa thức

Chung Tran

Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:

a, A = (x-2).(2x-1) - 2x (x+3)
b, B = (3x-2).(2x+1) - (6x-1).(x+2)
c, C = 6x.(2x+3) - (4x-1).(3x-2)
d, D = (2x+3).(5x-2)+(x+4).(2x-1) - 6x.(2x-3)
Bài 2: Chứng tỏ rằng các đa thức không phụ thuộc vào biến.
a, 2x(3x-5).(x+11) - 3x.(2x+3).(x+7)
b, (x2+5x-6).(x-1) - (x+2).(x2-x+1) - x(3x-10)

c, (x2+x+1).(x-1) - x2(x+1) + x2 - 5

Huỳnh Thị Thanh Ngân
14 tháng 8 2021 lúc 17:35

Bài 1

A= (x-2)(2x-1)-2x(x+3)=2x2-x-4x+2-2x2-6x=-11x+2

Bình luận (0)
Harry Poter
14 tháng 8 2021 lúc 22:04

Bài 1:

a) \(A=\left(x-2\right)\left(2x-1\right)-2x\left(x+3\right)\)

\(A=2x^2-x-4x+2-2x^2-6x\)

\(A=-11x+2\)

b) \(B=\left(3x-2\right)\left(2x+1\right)-\left(6x-1\right)\left(x+2\right)\)

\(B=6x^2+3x-4x-2-6x^2-12x+x+2\)

\(B=-12x\)

c) \(C=6x\left(2x+3\right)-\left(4x-1\right)\left(3x-2\right)\)

\(C=12x^2+18x-12x^2+8x+3x-2\)

\(C=29x-2\)

d) \(D=\left(2x+3\right)\left(5x-2\right)+\left(x+4\right)\left(2x-1\right)-6x\left(2x-3\right)\)

\(D=10x^2-4x+15x-6+2x^2-x+8x-4-12x^2+18x\)

\(D=36x-10\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 8 2021 lúc 23:00

Bài 2: 

a: Ta có: \(2x\left(3x-5\right)\left(x+11\right)-3x\left(2x+3\right)\left(x+7\right)\)

\(=2x\left(3x^2+33x-5x-55\right)-3x\left(2x^2+14x+3x+21\right)\)

\(=6x^3+56x^2-110x-6x^2-51x^2-63x\)

\(=-117x\)

b: Ta có: \(\left(x^2+5x-6\right)\left(x-1\right)-\left(x+2\right)\left(x^2-x+1\right)-x\left(3x-10\right)\)

\(=x^3+4x^2-11x+6-\left(x^3-x^2+x+2x^2-2x+2\right)-3x^2+10x\)

\(=x^3+x^2-x+6-x^3-x^2+x-2\)

=4

c: Ta có: \(\left(x^2+x+1\right)\left(x-1\right)-x^2\left(x+1\right)+x^2-5\)

\(=x^3-1-x^3-x^2+x^2-5\)

=-6

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 8 2021 lúc 23:03

Bài 1:

a: Ta có: \(A=\left(x-2\right)\left(2x-1\right)-2x\left(x+3\right)\)

\(=2x^2-x-4x+2-2x^2-6x\)

\(=-11x+2\)

b: Ta có: \(B=\left(3x-2\right)\left(2x+1\right)-\left(6x-1\right)\left(x+2\right)\)

\(=6x^2+3x-4x-2-6x^2-12x+x+2\)

\(=0\)

c: Ta có: \(C=6x\left(2x+3\right)-\left(4x-1\right)\left(3x-2\right)\)

\(=12x^2+18x-12x^2+8x+3x-2\)

\(=29x-2\)

d: Ta có: \(D=\left(2x+3\right)\left(5x-2\right)+\left(x+4\right)\left(2x-1\right)-6x\left(2x-3\right)\)

\(=10x^2-4x+15x-6+2x^2-x+8x-4-12x^2+18x\)

\(=36x-10\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phan van thach
Xem chi tiết
39.Nguyễn Hà Trang
Xem chi tiết
Nguyen Duc Thong
Xem chi tiết
ly nguyen phuong
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết
Miwasura
Xem chi tiết
Nhung Nguyen
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết
Phong Vũ Thành
Xem chi tiết