Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 2
Điểm SP 16

Người theo dõi (38)

Đang theo dõi (207)