Phép nhân và phép chia các đa thức

Phong Vũ Thành

Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau :

  A = (x - 3)(x + 7) – (x + 5)(x - 1)                             B = - 2(2x + 5)2 – (4x + 1)(1 – 4x)

   C = x2(x – 4)(x + 4) – (x2 + 1)(x2 - 1)                   D = (x + 1)(x2 – x + 1) – (x – 1)(x2 + x +1)

E = (x – 1)3 – (x – 1)(x2 + x + 1) – (3x + 1)(1 – 3x)              

Nguyễn Hoàng Minh
18 tháng 10 2021 lúc 10:30

\(A=x^2+4x-21-x^2-4x+5=-16\\ B=-2\left(4x^2+20x+25\right)-\left(1-16x^2\right)\\ B=-8x^2-40x-50-1+16x^2=8x^2-40x-51\\ C=x^2\left(x^2-16\right)-\left(x^4-1\right)=x^4-16x^2-x^4+1=1-16x^2\\ D=x^3+1-\left(x^3-1\right)=2\\ E=x^3-3x^2+3x-1-x^3+1-9x^2+1=-12x^2+3x+1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Nga
Xem chi tiết
Phan van thach
Xem chi tiết
lê phúc
Xem chi tiết
蝴蝶石蒜
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết
Vương Quyền
Xem chi tiết
Vương Quyền
Xem chi tiết
39.Nguyễn Hà Trang
Xem chi tiết