Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Nguyễn Bảo Trân

Bài 1: Gen D dài 0,272 Mm; có tỷ lệ \(\dfrac{A}{G}\)= 0,6 do đột biến nên tỷ lệ gen đột biến \(\dfrac{A}{G}\)= 60,32%

a) Xác định dạng đột biến, biết chiều dài không đổi

b) Số liên kết H2 trong Gen thay đổi như thế nào?

Bài 2: Gen B có L= 3063,4 Ao đột biến thành b. Khi tự nhân đôi, gen b được môi trường cung cấp 1800 Nu

a) Xác định dạng đột biến

b) Tính số lượng các loại Nu trong b. Biết H2= 2100

Bài 8: Cải bắp có bộ nhiễm sắc thể 2n = 18. Hãy lập sơ đồ minh hoạ cho cơ chế tạo ra thể 4n ở cải bắp trong nguyên phân và giảm phân kết hợp với thụ tinh.

Chuc Riel
10 tháng 10 2017 lúc 13:49

bài 1:

số Nu = \(\dfrac{2x0.272x2^4}{3.4}\) = 1600 Nu

a. sau đột biến chiều dài không đổi => số lượng Nu cũng không thay đổi => đây là dạng đột biến thay thế cặp Nu

- trước khi chưa đột biến, ta có A + G = 800 và \(\dfrac{A}{G}\) = 0.6 => A = T = 300 Nu, G = X = 500 Nu

- sau khi đột biến, ta có A = T \(\approx\) 301 Nu và G = X \(\approx\) 499 Nu

suy ra cặp Nu G - X được tha thế bởi một cặp Nu A - T

b. Số liên kết hidro sau khi đột biến giảm đi một liên kết.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khuyen Nguyen
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Khánh Phạm
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Thu Thảo Đỗ
Xem chi tiết
Lê Ngọc Thanh Trúc
Xem chi tiết
Hoắc Minh
Xem chi tiết