Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 58
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 1
Điểm SP 2

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (1)

Gojo Satoru