Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 2
Điểm SP 10

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (1)

Chuc Riel