Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Khuyen Nguyen

Gen D có 186 Nu loại G và có 1068 liên kết H.Gen đột biến d hơn gen D 1 liên kết H,nhưng chiều dài của 2 gen bằng nhau.

a)Đây là dạng đột biến nào và liên quan đến bao nhiêu cặp Nu.

b)Xác định số lượng từng loại Nu trong gen D và gen d.

Minh Nhân
12 tháng 12 2020 lúc 21:59

a. + Gen đột biến d nhiều hơn gen D 1 liên kết H, nhưng chiều dài của 2 gen bằng nhau

→ Đột biến thay thế 1 cặp AT = 1 cặp GX

b. Gen D có G = 186 nu = X + Số liên kết H = 2A + 3G = 1068 liên kết

Suy ra A = T = 255 nu

+ Gen d có: A = T = 255 - 1 = 254 nu

G = X = 186 + 1 = 187 nu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Xuân
Xem chi tiết
caybutchi1102
Xem chi tiết
Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Lê Ngọc Thanh Trúc
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Lê Vân Anh
Xem chi tiết
Deo Ha
Xem chi tiết
Hai Lúa
Xem chi tiết
Hoắc Minh
Xem chi tiết