Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Scarlett Ohara

1 gen cấu trúc có chiều dài 5100 \(A^0\), có tỉ lệ A/G = 2/3. Cho biết đột biến xảy ra không làm thay đổi chiều dài gen.

a, 1 đột biến đã làm cho gen sau đột biến có tỉ lệ A/G \(\approx\) 66,85%. Đột biến này thuộc dạng đột biến nào?

b, 1 đột biến khác làm gen sau đột biến có tỉ lệ A/G \(\approx\) 66,48%. Đột biến này có gì khác đột biến trên?

Trịnh Long
28 tháng 6 2021 lúc 19:12

1 gen cấu trúc có chiều dài 5100 A0, có tỉ lệ A/G = 2/3. 

=> Số nu của gen là : 3000 ( nu )

=> A = T = 600 ( nu )

     G = X = 900 ( nu )

a, Biết không làm thay đổi chiều dài gen 

=> Đột biến thay thế cặp nu 

A = T = 600 ; G = X = 900 , A : G = 66,85  % 

=> A = 600 + 1 = 601 (nu ) ; G = 900 - 1 = 899 ( nu )

=>  Đột biến thay thế cặp G -  X thành cặp A - T .

b, A = T = 600 ; G = X = 900 ; A : G = 66,48%

=> A = 600 - 1 = 599 ( nu )

      G = 900 + 1 = 901 ( nu )

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Thế Trung
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
ngoc phuong
Xem chi tiết
caybutchi1102
Xem chi tiết
Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Hiền Cherry
Xem chi tiết
Khánh Phạm
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Hoc24h
Xem chi tiết