Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Scarlett Ohara

1 gen quy định 1 chuỗi polipeptit hoàn chỉnh gồm 298 aa, có tỉ lệ A/G = 4/5.

a, Tính chiều dài gen.

b, Tính số lượng nu từng loại môi trường nội bào cung cấp khi gen định sao 5 lần.

c, Đột biến xảy ra không làm thay đổi số nu gen nhưng làm tỉ lệ A/G \(\approx\) 79,28%. Xác định dạng đột biến.

Trịnh Long
28 tháng 6 2021 lúc 18:56

a,

- Số nu của mARN là: (298 + 2) x 3 = 900 nu
- Số nu của gen = 2 số nu của mARN = 2 x 900 = 1800 nu
- Suy ra chiều dài của gen là: (1800 : 2) x 3.4 = 3060 Ao

b,

Ta có :

A + G = 1/2.1800 = 900 (nu)

A : G = 4 : 5

A = 400 ( nu ) ; G = 500 ( nu )

Số nu mt cung cấp khi gen nhân đôi 5 lần 

A = 400 . ( 2^5 - 1 ) = 12 400 (  nu )

G = X = 500 . ( 2^5 - 1 ) = 15 500 ( nu )

c, 

Đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen → Đây là dạng đột biến thay thế và không làm thay đổi tổng số nucleotit của gen.

→ Gen đột biến có: 2A + 2G = 1800

mà  A/G ≈ 79,28%

→ Số nucleotit từng loại của gen đột biến: A = T = 398; G = X = 502

→ Đột biến thay thế 2 cặp A – T bằng 2 cặp G – X.

 

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Bùi Thế Trung
Xem chi tiết
Khuyen Nguyen
Xem chi tiết
Khánh Phạm
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Vy Nguyễn
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Gojo Satoru
Xem chi tiết
Lê Ngọc Thanh Trúc
Xem chi tiết