Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Thu Thảo Đỗ

Gen A có số liên kết hidro là 1510 và 410 nu loại G. Gen A bị đột biến thành gen a. Số liên kết hidro trong gen a là 1509 và có chiều dài 0.187 micromet. Xác định dạng đột biến. Tính số lượng các loại nu trong gen a. Khi gen a tự nhan đôi 3 đợt, môi trường nội bào phải cung cấp bao nhiêu nu tự do mỗi loại

Pham Thi Linh
31 tháng 5 2019 lúc 16:34

+ Gen A có:

- Số liên kết hidro là: 2A + 3G = 1510

Và G = 410 nu = X

\(\rightarrow\) A = T = 140 nu

+ Gen a có: tổng số nu là: (1870 : 3,4) x 2 = 1100 nu = 2(A + G) (1)

- Số liên kết H của gen là: 2A + 3G = 1509 (2)

- Từ 1 và 2 ta có: A = T = 141 nu; G = X = 409 nu

\(\rightarrow\) đột biến xảy ra với gen A là đột biến thay thế 1 cặp GX bằng 1 cặp AT

+ Số nu mỗi loại môi trường cần cung cấp cho gen a nhân đôi 3 lần là:

Amt = Tmt = A (a) x (23 - 1) = 141 x 7 = 987 nu

Gmt = Xmt = G (a) x (23 - 1) = 409 x 7 = 2863 nu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khuyen Nguyen
Xem chi tiết
Lê Ngọc Thanh Trúc
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Lê Vân Anh
Xem chi tiết
Hai Lúa
Xem chi tiết
Hoắc Minh
Xem chi tiết
Lê Ngọc Thanh Trúc
Xem chi tiết
Lan Anh
Xem chi tiết
Vy Nguyễn
Xem chi tiết