ánh tuyết nguyễn
Bài 1: Cần a (tấn) bột bắp chứa \(6,6\%\) chất xơ để điều chế 2020 lít ancol etylic tinh khiết. Biết hiệu suất của quá trình thủy phân là \(85\%\) và quá trình lên men là \(58\%\), khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml. Tìm giá trị của a?

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết