_QuyhNgocTramm

loading...a) hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu kt của ĐNB và cả nc

b) nhận xét tỉ trọng CN-XD trong cơ cấu kt ĐNB và cả nc


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Phuongg Anh
Xem chi tiết
Thùy Trinh Ngô
Xem chi tiết
Thùy Trinh Ngô
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)