nguyễn tuấn kiệt A

8. Tính khối lượng AgNO3 cần dùng để kết tủa hết ion clorua trong 50ml dung dịch
NaCl 0,5M

Thảo Phương
3 tháng 12 2021 lúc 0:37

\(AgNO_3+NaCl\rightarrow NaNO_3+AgCl\\ n_{AgNO_3}=n_{NaCl}=0,05.0,5=0,025\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{AgNO_3}=0,025.170=4,25\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100ml dung dịch chứa hỗn hợp NaF 1M và NaBr 0,5M. Lượng kết tủa thu được là:

A. 22,1g.

B. 10g

C. 9,4g

D. 8,2g

Nguyễn Hoàng Nam

Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohiđric trong các trường hợp sau:

a) Cần phải dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b) Khi cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 (dư) thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 300ml một dung dịch có hòa tan 5,85g NaCl tác dụng với 200ml dung dịch có hòa tan 34g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.

a) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

b) Tính nồng độ mol chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước lọc thu được không thay đổi đáng kể

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các chất cho dưới đây, chất được dùng làm thuốc thử để nhận biết ion clorua trong dung dịch là

A.  A g N O 3

B.  C u N O 3 2

C.  B a N O 3 2

D.  B a ( O H ) 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,1mol NaF và 0,1mol NaCl. Khối lượng kết tủa tạo thành là :

A. 14,35 g

B. 10,8 g

C. 21,6 g

D. 27,05 g

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 50g dung dịch A chứa 1 muối halogen kim loại hóa trị II tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 9,40g kết tủa. Mặt khác, dùng 150g dung dịch A trên phản ứng với dung dịch Na2CO3 dư thì thu được 6,30g kết tủa. Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, khí thoát ra cho vào 80g dung dịch KOH 14,50%. Sau phản ứng nồng độ dung dịch KOH giảm còn 3,80%. Xác định công thức phân tử của muối halogen trên.

A. CaCl2    

B. BaI2        

C. MgBr2    

D. BaCl2

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)