Phương

1.this house is very beautiful

what...

2. the people are very friendly

what....

3. the boy is clever

4 it is a good book 

5. the car is very expensive 

6 the milk is cold 

7. they are hard workers

viết lại thành câu cảm thán

 


Các câu hỏi tương tự
My Love bost toán
Xem chi tiết
Đoàn Thị Hương Giang
Xem chi tiết
thế giới này tàn rồi
Xem chi tiết
Kỳ Uyên Hồ Trương
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Mạnh Quỳnh - Channel for...
Xem chi tiết
33.Đinh Thị Hà Phương
Xem chi tiết
ngô trung đức
Xem chi tiết