Tminh

1. By 2030, more people in the States ___________ (use) driverless cars.  2. A 3D printer is not exactly new, but when ________ it ___________ (become) more common to everyon

bbiLinh
Hôm kia lúc 13:35

will be using

did,become

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
An Nhi
Xem chi tiết
Nguyen Thi Phung
Xem chi tiết
Bảo Linh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
VH.thhoa8
Xem chi tiết
Đỗ Huyền Trang
Xem chi tiết
Đỗ Huyền Trang
Xem chi tiết
Kazutora
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Tấn Dũng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)