Cô Ngọc Anh
5 tháng 6 lúc 22:55

Đây là ý nghĩa giúp phân hoá các dòng tế bào nhờ sự điều hoà biểu hiện gene. Từ một hợp tử ban đầu phát triển lên thành cá thể. Mọi tế bào trong cơ thể đều mang đầy đủ hệ gene đặc trưng của cá thể. Nhưng nhờ có sự điều hòa biểu hiện gene, hệ gene trong mỗi tế bào đó sẽ không được "bật" hay hoạt động toàn bộ. Một số gene sẽ được "tắt" không hoạt động, một số gene sẽ được hạn chế hoạt động và ngược lại. Nhờ sự điều hòa biểu hiện gene này mà tế bào hợp tử có thể phân hoá thành các dòng tế bào có cấu trúc, hình dạng và chức năng khác nhau.


Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết