Khanhlinh
Linh Linh
2 tháng 7 lúc 9:37

\(\left(1\right)4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

                               A

\(\left(2\right)Al_2O_3+2NaOH\rightarrow2NaAlO_2+H_2O\)

                                           B

\(\left(3\right)2NaAlO_2+CO_2+3H_2O\rightarrow2Al\left(OH\right)_3+Na_2CO_3\)

                                                             D

\(\left(4\right)Al\left(OH\right)_3+NaOH\rightarrow NaAlO_2+2H_2O\)

\(\left(5\right)NaAlO_2+4HCl\rightarrow AlCl_3+NaCl+2H_2O\)

                                            E

\(\left(6\right)AlCl_3+4KOH\rightarrow KAlO_2+3KCl+2H_2O\)

                                        F

\(\left(7\right)2KAlO_2+4H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+K_2SO_4+4H_2O\)

                                              G

\(\left(8\right)Al_2\left(SO_4\right)_3+3Ba\left(NO_3\right)_2\rightarrow3BaSO_4+2Al\left(NO_3\right)_3\)

                                H                                         I

Kết tinh dung dịch I ta được \(2Al\left(NO_3\right)_3.nH_2O\)

\(\left(9\right)Al\left(NO_3\right)_3+3NH_3+3H_2O\rightarrow Al\left(OH\right)_3+3NH_4NO_3\)

\(\left(10\right)2Al\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Al_2O_3+3H_2O\)

\(\left(11\right)2Al_2O_3\xrightarrow[criolit]{đpnc}4Al+3O_2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

a. Xác định các công thức cấu tạo có thể có của A và B

Nguyễn Hoàng Nam

Trung hoà 20 ml dung dịch  H 2 SO 4  1M bằng dung dịch NaOH 20%. Nếu trung hoà dung dịch axit sunfuric trên bằng dung dịch KOH 5,6%, có khối lượng riêng là 1,045 g/ml, thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH ?

Nguyễn Hoàng Nam

Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H 2 SO 4  loãng 19,6% vừa đủ. Viết phương trình hoá học

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp X gồm 3 kim loại K, Al và Fe vào nước dư thu được dung dịch Y, phần không tan Z có khối lượng 11,15 gam và 6,72 lít H2 (đktc). Cho Z vào 100 ml dung dịch CuSO4 3M thu được 16 gam chất rắn T. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong X, biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp A gồm CaCO3, Cu, FeO và Al. Nung nóng A (trong điều kiện không có không khí) một thời gian thu được chất rắn B. Cho B vào nước dư, thu được dung dịch C và chất rắn D (không thay đổi khối lượng khi cho vào dung dịch NaOH). Cho D tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Xác định thành phần của B, C, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra.