goople
Smile
29 tháng 3 2021 lúc 21:38

1, 

a) CÂy cao nhất có KG là AABBDD (210 cm)

  CÂy thấp nhất có KG là aabbdd (150 cm)

\(\rightarrow F1\) có KG là AaBbDd(180 cm)

b)

Kiểu gen F1 là AaBbDd \(\rightarrow\)phép lai: AaBbDd x AabbDd

-  cây cao 170 cm có 2 alen trội có các kiểu gen :

                       AAbbdd . aabbDD, AaBbdd, AabbDd, aaBbDd.

Tỉ lệ cây có 2 alen trội =5/16

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết