Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

một bể nước có bể rộng a= 4 m , dài = 8m chứa nước cs chiều cao h=1m

a, Tìm lực tác dụng vào mặt bên của bể . Cho trọng lượng riêng của nước là d= 100000 N/m khối

b, Bây giờ người ta ngăn bể làm hai phần cho đáy của mỗi phần là ột hình vuông . Mực nước trong hai phần bể là H1 = 1,5m , H2 = 1m . Tìm lực tác dụng vào vách ngăn

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.