Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

một bể nước có bể rộng a= 4 m , dài = 8m chứa nước cs chiều cao h=1m

a, Tìm lực tác dụng vào mặt bên của bể . Cho trọng lượng riêng của nước là d= 100000 N/m khối

b, Bây giờ người ta ngăn bể làm hai phần cho đáy của mỗi phần là ột hình vuông . Mực nước trong hai phần bể là H1 = 1,5m , H2 = 1m . Tìm lực tác dụng vào vách ngăn

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: