Câu hỏi của wary reus - Sinh học lớp 9

Ở cà chua , A quy định đỏ , a vàng B tròn , b bầu dục . Khi cho lai hai giống cà chua  bầu dc vầng tròn với nhau được F1 đều đỏ tròn . Cho F1 tự giao phần với nhau được 901 đỏ tròn : 299 bầu dục : 301 vàng tròn :103 vàng bầu dục . Xác định kiểu gen của P lập sơ đò lai từ P đến F2

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: