Câu hỏi của Hồ Ngọc Khánh Linh - Hóa học lớp 9

1 loại đá chứa CaCO3 và MgCO3 hòa tan hết bằng 400 ml HNO3 thu 6.72 l CO2(ĐKTC). Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 100 g NaOH 8 phần trăm để trung hòa dung dịch thu được rồi cô cạn được 63 g muối khan. Tính khối lượng mỗi chất, viết công thức của đá và CM HNO3

  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: