Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Cần Phải Biết Tên

Cho hàm số bậc nhất y=(4-3m)x-5

a) Tìm giá trị của m để hàm số đông biến

b) Tìm giá trị của m để hàm số nghịch biến

Nhiên An Trần
23 tháng 9 2018 lúc 14:44

a, Để hàm số đồng biến \(\Leftrightarrow4-3m>0\Leftrightarrow4>3m\Leftrightarrow m< \dfrac{4}{3}\)

b, Để hàm số nghịch biến \(\Leftrightarrow4-3m< 0\Leftrightarrow4< 3m\Leftrightarrow m>\dfrac{4}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)