Câu hỏi của Dương Hải Minh - Toán lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Akai Haruma

Tính tổng các chữ số của A biết \(\sqrt{A}=99....96\) ( 100 chữ số 9 )

    1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.