Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 110
Điểm GP 9
Điểm SP 44

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (4)

Linh Phương
Đức Hiếu
Linh Diệu